Tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjällä on tietosuoja-asetuksen mukaan velvollisuus informoida selkeällä tavalla rekisteröityjä. Tämä seloste täyttää informointivelvoitteen.

1. Rekisterinpitäjä

Tmi Depressiohoitaja Sari Manninen

Yhteystiedot:

 Sari Manninen
 Oravantie 65
 48230 Kotka
dh@depressiohoitajasari.fi

2. Rekisterin nimi

Tmi Depressiohoitaja Sari Manninen asiakasrekisteri

3. Henkilötietojen käyttötarkoitus

Rekisterinpitäjä tai sen valtuuttama yhteistyökumppani käyttää asiakkaiden tai potentiaalisten asiakkaiden henkilötietoja EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisesti seuraaviin tarkoituksiin:

 • Asiakassuhteen sekä palveluiden hoitaminen ja kehittäminen.
 • Palveluiden mainonta ja markkinointi

4. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot

Asiakasrekisteri sisältää enintään seuraavat tiedot:

Yhteystiedot

 • nimi
 • osoite
 • sähköposti
 • puhelinnumero


Asiakastiedot

Niiltä verkkosivuston kävijöiltä, jotka ovat hyväksyneet henkilötietojensa käsittelyn ja evästeiden tallentamisen, kerätään analytiikkatyökalujen avulla muun muassa seuraavanlaisia tietoja.

 • Arvioitu maantieteellinen sijainti
 • Selaimen ja laitteen tiedot
 • IP-osoite
 • Ikä
 • Selain
 • Vierailun ajankohta, toistuvuus ja kesto

5. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen dh@depressiohoitajasari.fi

Tarkastusoikeus

Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot. 

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus

Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti. 

Suoramarkkinointikielto

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Poisto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa. 

On huomioitava, että joissakin tilanteissa rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa.

Suostumuksen peruuttaminen

Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Valitusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot:  www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakastiedot saadaan säännönmukaisesti:

 • asiakkaalta itseltään asiakassuhteen syntyessä
 • asiakkaalta itseltään verkkolomakkeen kautta
 • Verkkosivustolla käytettävien analytiikkatyökalujen kautta

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Depressiohoitaja Sari Manninen asiakasrekisterin tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. 

8. Käsittelyn kesto

Tietoja säilytetään vain niin kauan kuin se on tarpeen tässä tietosuojaselosteessa määriteltyjen tarkoitusten toteuttamiseksi.

9. Henkilötietojen käsittelijät

Henkilötietoja käsittelee rekisterinpitäjä. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.